HISTORIA SZKOŁY

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Pierwsza wzmianka o Szkole Parafialnej w Bobrownikach pochodzi z 1570 r. W protokole powizytacyjnym biskupa Padniewskiego znajduje się krótka notatka: „Bobrowniki parafia: Bobrowniki i 8 wiosek. Są kierownicy szkoły i chłopcy”. Szkoła istniała prawdopodobnie już przed 1570 r. Nie ma zapisków o jej istnieniu podobnie jak nie ma zapisków z przed 1570 r. dotyczących kościoła i parafii. W 28 lat później podczas wizytacji biskupa Radziwiłła w 1598 r. znajdujemy więcej informacji o Szkole Parafialnej w Bobrownikach. Jak wynika z zapisków powizytacyjnych parafia w Bobrownikach posiada: „Budynek szkolny z ogrodem. Szkoła leży koło plebanii. Zawiera przedsionek, izbę i komorę. Kierownik szkoły Tomasz z Woźnik pobiera wraz z kantorem i dzwonnikiem 20 marek”.

O istnieniu szkoły w Bobrownikach po 1598 roku istnieją krótkie wzmianki w zapisie głównie w Kronice Bractwa św. Anny założonego w 1595 r. I tak w zapisie 1606 r. we wspomnianej Kronice widnieje zapis: „Simon Aleksius Rector Scholae Bobrovnicensis”. W zapisie z 1653 r. przy nazwisku członka Bractwa podany jest jego zawód: Jan Oczkowski Rector Scholae Bobrovnicensis. Po kilku latach na stanowisku kierownika szkoły Jan Oczkowski przeniesiony został na Rectora Szkoły Przyklasztornej w Sieciechowie. Jan Oczkowski urodził się w Bobrownikach a jego matka była położną i lekarzem w Szpitalu dla ubogich w Bobrownikach

W latach następnych występują w zapisach kościelnych nazwiska kapłanów o niższych święceniach, którzy według ówczesnego zwyczaju oby osiągnąć wyższe święcenia musieli kilka lat zajmować stanowisko kierownika szkoły w Bobrownikach

NACZALNOLE UCZILISZCZE w BOBROWNIKACH

W roku 1840 wprowadzono nową ustawę szkolną, Która wprawdzie utrzymywała w szkole elementarnej dotychczasowe przedmioty nauczania: religię, historię świętą, czytanie i pisanie w języku polskim, rachunek w zakresie czterech działań, jednak uzupełniono ją nauką czytania i pisania w języku rosyjskim.

Nowością było wprowadzenie prac ręcznych oraz wiadomości o jednostkach wag, miar, pieniądzach.Ustawa znosiła klasę drugą w szkole elementarnej, natomiast zalecało tworzenie oddziałów dodatkowych, w których uczniowie poznawaliby język rosyjski.

Już w 1839 r. utworzono bezpłatne kursy języka rosyjskiego dla nauczycieli i urzędników w Królestwie Polskim, a od roku 1840 przyjmowano do pracy tylko nauczycieli ze znajomością języka rosyjskiego.

Nauczycielami Naczalnowo Ucziliszcza w Bobrownikach byli głównie Polacy, którzy przeszli dobrą szkołę rusyfikacji zanim pozwolono im na podjęcie pracy w szkole. Byli z reguły bardziej zagorzałymi rusyfikatorami niż rodowici Rosjanie przysyłani dość często do szkół.

SZKOŁA POCZĄTKOWA POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ w BOBROWNIKACH

W Bobrownikach już w 1903 r. rozpoczął działalność oświatową ks. Seweryn Korytkowski od założenia wspólnie z żoną ówczesnego właściciela majątku Podwierzbie Jadwigą Bogusławską ochronki dla dzieci z Bobrownik. Pierwszą wychowawczynią tej ochronce była Irena Miller. Ochronka mieściła się w poplebańskim budynku

W tym samym czasie z inicjatywy Stanisława Korytkowskiegopowstało w Bobrownikach Kółko Rolnicze, szerzące oświatę rolniczą wśród okolicznych rolników. Pod szyldem Kółka Rolniczego po 1905 r. prowadzona była w Bobrownikach i okolicach działalność oświatowa dla młodzieży i dorosłych przez Polską Macierz Szkolną, obejmowała organizowanie wieczorów czytania polskiej literatury pięknej i śpiew polskich pieśni. Pracą tą zajmowała się Halina Kucharska siostrzenica Jadwigi Bogusławskiej. Ona też prowadziła tajne nauczanie dzieci z Bobrownik i Podwierzbia pisania i czytania w języku polskim.

PUBLICZNA SZKOŁA POWSZECHNA w BOBROWNIKACH

W Bobrownikach od 1915 do 1917 r. istniały dwie szkoły początkowe. Jedna to szkoła samorządowa pod zarządem władz austriackich i druga szkoła samorządowa prowadzona przez Polską Macierz Szkolną. Na bazie tych dwóch szkół w 1917 r. powstała w Bobrownikach jedna szkoła powszechna.

W 1921 r. Publiczna Szkoła Powszechna w Bobrownikach realizowała program siedmioklasowej szkoły powszechnej i posiadała 5 etapów nauczycielskich.

Szkoła miała trzy izby własne i jedną wynajętą w Bobrownikach a drugą w Sędowicach. Szkoła w Sędowicach była szkołą filialną. W 1925 r. Publiczna Szkołą Powszechna w Bobrownikach miała 7 etapów nauczycielskich i realizowała pełny pogram siedmioklasowej szkoły powszechnej.

Do klas V-VII szkoły w Bobrownikach uczęszczali również uczniowie z okolicznych wiosek: Kleszczówki, Niebrzegowa, Kośmina i Niecieczy.

Nauczyciele Szkoły Powszechnej w Bobrownikach oprócz pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole, prowadzili w całym okresie międzywojennym ożywioną działalność kulturalno-oświatową w środowisku, szczególnie w latach 1934-39. Powstało wtedy przy udziale małżeństwa nauczycielskiego Marii i Franciszka Wolanów, Koło Gospodyń, które skupiało większość zamężnych kobiet. Koło organizowało kursy pieczenia, gotowania i racjonalnego żywienia rodziny. Były nawet próby utworzenia zespołu teatralnego i chóru, ale wobec istnienia chóru kościelnego i ożywionej działalności zespołu teatralnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach, nie miało sensu rozdrabianie działalności w dwóch zespołach

Copyright © 2012-2019 Zespół Placówek Oświatowych w Bobrownikach All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.